תקנון מבצע חבר מביא חבר

תקנון מבצע חבר מביא חבר Top-IT Solutions

חברת Top-IT Solutions היא בוטיק גיוס טכנולוגי חדשני.
החברה מסייעת למועמדים למצוא תפקידים בחברות טכנולוגיות, ביניהן חברות הייטק וחברות סטארט-אפ ומגייסת מועמדים לטובת השמה בחברות אלה.

ההשתתפות בפעילות "חבר מביא חבר", מסייעת לחברה בפעילות גיוס זו ובהתאם, חברת Top-IT Solutions מוכנה, בכפוף לעמידה בתנאים במפורטים בתקנון זה, לתגמל את מי שיפעל בהתאם להוראות ויסייע באיתור וגיוס עובדים חדשים לחברה ו/או ללקוחותיה.

הוראות אלו, מטרתן להסדיר את שיתוף הפעולה בינך לבין חברת  Top-IT Solutions ככל שזה נוגע להשתתפותך במסגרת פעילות "חבר מביא חבר".

 • פעילות "חבר מביא חבר" מתייחסת לגיוס "חבר" מחפש-עבודה אשר קורות-החיים שלו/ה נשלחו על ידי "חבר" ממליץ.
 • "חבר" ממליץ המעוניין להשתתף בפעילות "חבר מביא חבר" , ישלח קורות-חיים לתיבת הדוא"ל הייעודית של Top-IT Solutions, שכתובתה [email protected]
 • פעולת שליחת פרטי המועמד וקורות חייו מהווה אישור להוספת הנתונים למאגר עובדי Top-IT Solutions
 • במבצע "חבר מביא חבר", רשאי להשתתף כל אדם.
 • קורות החיים יירשמו על שם מקור ההגעה (החבר/ה אשר שלח/ה את קורות החיים) למשך 3 חודשים בלבד מיום שליחתו למאגר המועמדים של חברת Top-IT Solutions.
 • הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על "גיוס מוצלח". גיוס מוצלח – לפחות עד תום 3 חודשי העסקה קלאנדריים.
 • מסמך "קורות חיים" לעניין מבצע זה, חייב לקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן:
 • המסמך אמיתי וכולל עובדות נכונות ואמיתיות על מחפש העבודה.
 • המסמך שייך לאדם אמיתי המעוניין בהצעות עבודה.
 • החבר שמחפש עבודה אינו רשום במאגר של חברת Top-IT Solutions כמחפש עבודה פעיל ב-6 החודשים שקדמו למועד שליחתו.
 • מסמך "קורות-החיים" אשר אינו עומד בתנאי התקנון, לא יזכה את שולחו בתמורה אם הגיע לחברת Top-IT Solutions ב-6 החודשים שקדמו למועד שליחת קורות-החיים על ידי החבר, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין (נשלח על ידי גורם שלישי) בידיעתו או שלא בידיעתו של בעל "קורות החיים".
 • החבר המפנה ייחשב כזכאי לתגמול רק לאחר בדיקה וקבלת אישור ממחלקת משאבי אנוש של חברת Top-IT Solutions
 • כמות קורות החיים אשר יכול כל חבר ממליץ לשלוח, אינה מוגבלת.
 • החברה אינה אחראית לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של מועמדים בקשר עם שליחת קורות חיים לידיה שלא ברשותם ו/או בידיעתם של המועמדים. השולח לוקח את האחריות המלאה לקבל את הסכמתו של המועמד, טרם העברת קורות החיים שלו לידי חברת Top-IT Solutions

גובה התגמול

על כל חבר/ה שהפניתם אלינו והתקבל לעבודה, תקבלו תגמול בשווי 2500 ₪.

 • למען הסר ספק, מובהר כי המענק הינו חד פעמי בסכום נטו
 • התגמול יוענק לעובדי חברת Top-IT Solutions בתלוש השכר ולאנשים שאינם עובדי חברה באמצעות שוברים.
 • הנהלת חברת Top-IT Solutions רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.
 • למען הסר ספק, מובהר כי Top-IT Solutions  אינה מתחייבת  לקלוט את ה"חבר" ו/או להעניק למועמד הזכאי (כהגדרתו להלן) דמי הפניה כלשהם.
 • Top-IT Solutions שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק תגמול כספי למועמד זכאי עבור "גיוס מוצלח", במידה ויימצא שמי מהם נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
 • כל עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) המשתתף בפעילות זו, מאשר כי ידוע לו שהחלטת  Top-IT Solutions לעניין גיוסו או אי גיוסו של חבר לעבודה בחברת Top-IT Solutions הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו של עובד (לרבות עובד זכאי) ו/או מועמד (לרבות מועמד זכאי) בפעילות עילה לכל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי  . Top-IT Solutions
 • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים לגבי המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • Top-IT Solutions זכאית לשנות בכל עת את גובה המענק לעובד זכאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלמי מהנ"ל תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפיה ובלבד שהשינוי לא יחול על קורות חיים שהועברו טרם העדכון, שאז במקרה של השמה מוצלחת, השולח יהיה זכאי לתגמול בשיעור המפורסם בתנאי השימוש, בעת העברת קורות החיים לחברה.
 • Top-IT Solutions לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לעובד, עובד זכאי, מועמד, מועמד זכאי ו/או לצד שלישי כלשהו אם באופן ישיר או עקיף, בגין ההשתתפות בפעילות, ו/או בגין קבלת התגמול הכספי. לעובד ו/או לעובד זכאי ו/או למועמד ו/או מועמד זכאי, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי Top-IT Solutionsבכל הקשור לפעילות "חבר-מביא-חבר", בכפוף להוראות תקנון זה.

אנו שמחים שהחלטת לקחת חלק במבצע "חבר מביא חבר" של חברת Top-IT Solutions ולסייע לחברים מוכשרים,  באמצעותו, למצוא עבודה בחברה מובילה.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אך הוא מכוון לנשים ולגברים באופן שווה.

תאריך עדכון: ספטמבר 2022